NIEUWS

Energiebesparing verplicht melden voor juli 2019

29 mei 2018

Elke vier jaar zouden bedrijven die onder de energiebesparingsverplichting van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, hun bevoegd gezag moeten informeren over hun energiebesparende maatregelen.

De eerste melddatum staat op 1 juli 2019 gepland, blijkt uit de internetconsultatie van de voorgestelde aan te passen regelgeving. Na mogelijke reacties van bevoegde gezagen (gemeentes, provincies, Omgevingsdiensten en Regionale Uitvoeringsdiensten) en andere stakeholders zal de Tweede Kamer zich over het besluit buigen.

Naleving en handhaving
Kern van het gewijzigde Activiteitenbesluit is de nieuwe informatieplicht waar het EPA-adviesplatform eerder al over berichtte. Organisaties zijn al sinds 1993 verplicht om energiebesparende maatregelen door te voeren als deze binnen 5 jaar terug te verdienen zijn (zoals de erkende maatregelenlijsten voor energiebesparing). Dit wordt echter nauwelijks nageleefd en gehandhaafd, waarbij het bevoegde gezagen ontbreekt aan een overzicht van energiebesparende bedrijven en eenduidige regels voor maatregelen en terugverdientijden.

16,5 PJ energiebesparing inhalen
De informatieplicht moet de naleving en handhaving vlot trekken en daarmee mogelijk 16,5 petajoule (PJ) inhalen van de 25 PJ extra energiebesparing uit het Energieakkoord die waarschijnlijk niet wordt gehaald. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat verwijst in toelichting op de wetswijziging en internetconsultatie naar deze cijfers uit de Nationale Energieverkenning 2017.

Juli 2019 ‘noodzakelijk’
Het Activiteitenbesluit treedt 1 juli 2019 in werking. Op diezelfde datum dienen bedrijven hun bevoegd gezag te informeren over hun energiebesparende maatregelen. De eerste deadline volgend jaar is ‘noodzakelijk om nog een bijdrage te kunnen leveren aan het behalen van de doelen voor 2020’, beargumenteert minister Wiebes in de nota.

80 procent voldoet met erkende maatregelen
Volgens de minister is de eerste deadline ook haalbaar voor bedrijven. Zo’n 80 procent van de 100.000 beoogde organisaties zal naar verwachting voldoen aan de Wet milieubeheer door maatregelen te treffen van de lijst erkende maatregelen. Extra administratieve last blijft voor deze bedrijven ‘dus beperkt tot het melden dat zij deze maatregelen hebben uitgevoerd’.

Gemiddeld 6 uur
Energiebesparingsconsultants schatten voor het ministerie in dat deze bedrijven gemiddeld 6 uur kwijt zijn aan het melden van de genomen energiebesparende maatregelen. Omdat de andere 20 procent van de bedrijven groter en complexer zijn, ‘is het aannemelijk dat zij reeds onder de audit-plicht van de Energiebesparingsrichtlijn (EED) vallen’, stelt Wiebes.

Terugverdientijden en energiebesparing
De handhaving van de Wet milieubeheer was niet alleen moeilijk doordat het overzicht op besparende bedrijven ontbrak. Ook onduidelijkheid over de berekening van terugverdientijden zat de besparingsverplichting dwars, gaven de provincies, gemeenten, OD’s en RUD’s eerder aan. In de nota staat te lezen dat EZK denkt aan ‘typen kosten die worden meegenomen en de stroomprijs die wordt gebruikt’. “Zo wordt voorkomen dat het sommige bedrijven veel meer of minder kostenposten betrekken bij het bepalen van de terugverdientijd dan andere bedrijven. Het is wenselijk dat de melding zoveel mogelijk eenduidig wordt vormgegeven zodat het bevoegd gezag de verkregen informatie kan vergelijken.”

Energie Talent Award 2017

02 juni 2017

Ook deze editie van de vakbeurs Energie krijgen aanstormende energietalenten de kans om zichzelf en hun innovatieve projecten onder de aandacht te brengen.

Meer lezen

Aandeel duurzame energie groeit amper

02 juni 2017

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor.

Meer lezen

Stichting
Post Hoger Onderwijs Energiekunde

Johannes Geradtsweg 17b
1222 PK Hilversum

035 - 683 88 33
info@phoe.nl

© WAT-communicatie