NIEUWS

Afstudeerder Bart Cox legt energiebeleid azc’s onder de loep

7 december 2017

Vluchtelingen opvangen is de prioriteit van het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA), niet energiebesparing. De nieuwe rea Bart Cox onderzocht voor zijn geslaagde examenopleiding Energieconsulent welk energiebeleid er mogelijk is voor het COA.

 Kan het COA met behulp van systeemdenken komen tot een energiebeleid gebaseerd op de Trias Energetica? Over deze vraag boog Cox, werkzaam bij het COA,  zich voor zijn afstudeeronderzoek van de PHOE-examenopleiding Energieconsulent. Systeemdenken benadert vraagstukken en systemen als een geheel en focust op de wisselwerking van afzonderlijke onderdelen. Cox koos deze aanpak ‘omdat het een methode is om complexe materie effectief af te handelen’.

Prioriteiten
Complex is het energievraagstuk van het COA zeker, stelde Cox in zijn onderzoek vast. Het overheidsuitvoerorgaan heeft ‘specifieke opvangstaken’ vertelt de afstudeerder, waar het financieringsmodel op is afgestemd. Maatschappelijke energiedoelen zoals vastgelegd in het regeerakkoord kunnen daarom niet automatisch naar het COA worden doorgetrokken. Maatschappelijk-verantwoordelijke opvang van vluchtelingen is de prioriteit van de organisatie, waar gemeenten, instanties, verhuurders en ketenpartners bij betrokken zijn. “Hierdoor blijken energie-aangelegenheden complex”, aldus Cox.

Energiedoelen in lijn met organisatiedoelen
Om het COA energetisch op weg te helpen, beschrijft Cox in het onderzoek ‘hoe kan worden gehandeld om meerdere beleidsdoelen te bereiken’. “Verder trek ik overheidsdoelen door naar het COA en bestudeer ik hoe energiedoelen in lijn te brengen zijn met organisatiedoelen. Ook vertelde een asielzoeker me hoe in zijn herkomstland omgegaan wordt met energie, onder andere in asielzoekerscentra.”

Systeemdenken
Systeemdenken en het Trias Energetica-principe, in het onderzoek uitgewerkt in vijf opeenvolgende stappen, kunnen het COA helpen om energiebeleid meer te integreren in haar bedrijfsvoering. Systeemdenken is van ‘toegevoegde waarde’ om mensen van elkaar te laten leren ‘binnen een azc-minimaatschappij’, omschrijft Cox. Systeemdenken is ook waardevol op het moment dat gebouwbeheerder COA-Huisvesting een opvanglocatie in gebruik neemt. Beslissingen in een vroeg stadium zijn immers van grote invloed op energieaspecten in de korte- en langetermijnduur, stelt Cox, en deze dienen overeen te komen met maatschappelijke doelen op lange en korte termijn en de maatschappelijke visie.

Gebouwlabeling
Uit het onderzoek werd duidelijk dat het COA in 2016 nog weinig inzicht heeft in de volgorde van de eerste drie stappen in de vijfpunts-Trias Energetica-aanpak. Zo beseft de organisatie ‘nauwelijks waar besparing en verduurzaming effectief uit te voeren zijn’. Verder is de volgorde van de vijf Trias Energetica-punten bij gebouwenergetica ‘aannemelijker dan bij vervoersenergetica’. Het COA neemt over haar vervoer vaak top-down beslissingen. Systeemdenken zou daar van toegevoegde waarde zijn om energie te besparen en te verduurzamen, concludeert Cox. Ook is de gebouwinspectiemethode RgdBOEI die het COA hanteert in de praktijk ‘traag en modulair’. Gebouwlabeling zou inzicht kunnen geven in de energiestatus van COA-gebouwen en aanvullende plaatjes van besparende maatregelen kunnen COA-medewerkers laten zien hoe te streven is naar hogere labels.

Van energie-efficiëntie naar energie-effectiviteit
Om energiebeleid en -ambities te realiseren heeft het COA ‘goede kartrekkers’ nodig om duurzaamheidsinitiatieven erdoor te krijgen, concludeert Cox ten slotte. Initiatiefaanvragen om te verduurzamen of energie te besparen mislukken nu nog vaak omdat ze onvoldoende onderbouwd zijn, een te lange terugverdientijd kennen door lage energieprijzen of stuiten op scepsis in de organisatie. Ingenieursbureau Van Beek Arnhem en RVO onderschrijven deze conclusie, schrijft Cox. Energiestromen laagdrempelig inzichtelijk maken kan bewustwording en daarmee gedragsverandering teweeg brengen in organisaties. Het COA kan zo de stap zetten van energie-efficiëntie naar energie-effectiviteit, stelt Cox, door de Trias Energetica en het systeemdenken te hanteren.

Energie Talent Award 2017

02 juni 2017

Ook deze editie van de vakbeurs Energie krijgen aanstormende energietalenten de kans om zichzelf en hun innovatieve projecten onder de aandacht te brengen.

Meer lezen

Aandeel duurzame energie groeit amper

02 juni 2017

Het energieverbruik uit hernieuwbare bronnen in Nederland is in 2016 uitgekomen op 5,9 procent. Dit aandeel is vrijwel even groot als het jaar daarvoor.

Meer lezen

  Stichting
  Post Hoger Onderwijs Energiekunde

PHOE secretariaat APPRHBB
Gooimeer 4-15
1411 DC Naarden

035 - 542 75 29
info@phoe.nl

© WAT-communicatie